algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op al onze leveringen en diensten.

1. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van JC-Productions , alsmede op alle overeenkomsten tussen JC-Productions en de wederpartij (als hierna
beschreven), op grond waarvan JC-productions aan de wederpartij één of meer producten levert
en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.
Afwijkingen hierop zijn alleen dan mogelijk indien zij uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met één of
meerdere van bovengenoemde ondernemingen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk
wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voorzover strijdig met de onderhavige voorwaarden.
4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van geleverde goederen,
aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere
mondelinge, telefonische, telegrafische, per telex, of op andere wijze opgegeven opdrachten,
ongeacht een schriftelijk bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in de aanbiedingen geen montage of
installatie begrepen. Aanbiedingen met betrekking tot de verhuur van materialen gedurende een
bepaalde periode geschieden altijd en uitsluitend onder het voorbehoud van daadwerkelijke
beschikbaarheid van de aangeboden materialen gedurende die periode. Tenzij anders aangegeven
zijn aanbiedingen van jc-productions niet langer geldig dan 30 dagen, te rekenen vanaf de datum
van de aanbieding
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven, doch gelden altijd onder voorbehoud van typefouten. Door jc-productions
verstrekte gegevens zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij
zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de
order.
4. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel
onder rembours of tegen contante betaling te leveren.

3. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, als mede (mondelinge) afspraken
en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door jc-productions schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van
de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering
van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent
met de wederpartij overleg plegen.
4. REPARATIE EN ONDERHOUD
1. Ongeacht ons recht van retentie inzake de zich onder ons bevindende goederen van de
wederpartij zijn wij gerechtigd om een vooruitbetaling te verlangen alvorens wij tot uitvoering van de
ons opgedragen werkzaamheden overgaan.
2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid inzake de goederen van de wederpartij, die zich
onder ons bevinden, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds. De wederpartij is verplicht om
Jc-productions te vrijwaren dienaangaande tegen iedere aanspraak van de wederpartij en/of
derden tot betaling van enige schadevergoeding.
3. Indien de werkzaamheden elders dan in onze fabriek/werkplaats verricht moeten worden zullen de
meerkosten, tenzij dit onder onze garantieverplichtingen valt, aan de wederpartij doorberekend
worden.
4. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld
indien zulks bij de reparatie- of onderhoudsopdracht nadrukkelijk is verzocht, bij gebreke waarvan de
materialen en/of goederen worden vernietigd zonder dat de wederpartij op de restant waarde of op
enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

5. PRIJZEN
1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen,
valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en
andere kosten;
- gebaseerd op levering “af bedrijf jc-productions”;
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen van rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Euro´s. Indien vermeld in een andere valuta worden eventuele in het tijdvak tussen
offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.
3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften.

6. LEVERING EN LEVERTIJD
1. Tenzij anders overeengekomen geschied levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip
van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. Franco levering
geschied alleen indien en voorzover dit met ons vooraf schriftelijk is overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling
onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering
aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te
(laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van
deze voorwaarden.
5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht
aansprakelijk voor overschrijding daarvan, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds.
7. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet
het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding
van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.
8. Wanner de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

7. TRANSPORT/RISIKO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij
hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
Eventuele specifieke wensen van de tegenpartij inzake het transport/de verzending worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen,
voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op
vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor
rekening en risico van de afzender zijn.

8. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van de partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden
verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en
bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers
waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is
gebleken.
5. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de
overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEID
1. jc-productions is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade,
welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen ons en de wederpartij op grond waarvan
wij aan de wederpartij één of meer producten leveren en/of verhuren en/of één of meer bepaalde
werkzaamheden en/of diensten verrichten, voor zover in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is jc-productions in ieder geval
niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of
gehuurde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve
maatstaven geschikt is.
3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de naleving van een overeenkomst tussen ons en de
wederpartij, zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor
jc-productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

4. Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens
overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade
als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de
wederpartij.
5. De door jc-productions te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de
naleving van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij, zal in geen geval meer bedragen dan
50% van de op grond van de overeenkomst door ons aan de wederpartij gefactureerde en
factureerbare bedragen (exclusief b.t.w.). In geval van een duurovereenkomst zal de
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan 50% van
de op grond van de overeenkomst door ons aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare
bedragen over de prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van
jc-productions.
6. In geval van een onrechtmatige daad van jc-productions of één van onze werknemers of
ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden, zijn wij slechts
aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover deze is ontstaan door opzet of grove schuld.
7. Aansprakelijkheid voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op jc-productions enige
aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is te
allen tijde beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij na
het ontstaan van schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan
jc-productions heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens ons vervalt één jaar
na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering
betrekking heeft, behoudens indien het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze
termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering
één jaar na het moment waarop bedoeld feit door de wederpartij geconstateerd kon of geconstateerd
had moeten worden.
10. De wederpartij vrijwaart Stagelight Group voor alle schade die jc-productions mocht lijden als
gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde zaken of
diensten, daaronder begrepen:
-aanspraken van derden, werknemers van jc-productions daaronder begrepen, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de
wederpartij of van onveilige werksituaties in het bedrijf van wederpartij.
-aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door ons
geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd
onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de
wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor
bedoeld.
-alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van jc-productions
in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

10. REKLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeksbinnen
8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen
na verzenddatum der facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen
gelden op welke vergoeding dan ook.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten
opzichte van jc-productions.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen
de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is ,hieronder tevens begrepen de
toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in
rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste
van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
2. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van
surséance van betaling, faillissement, onder curatele-stelling, overlijden of liquidatie van de
wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst de order of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het
mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder
verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te
verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van
de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin
strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook,
verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan der vordering - op alle
goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
12. BETALING
1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder
enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen
bankrekening, binnen de door ons gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden
daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance
van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal
zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichtte
werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling
nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoedingen van kosten,
schaden en interesten.

13. RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de door ons gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte
van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de wederpartij
verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,00.

14. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing, met uitsluiting van de EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE
KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (Wet van 15 december 1971, S 780).
15. VERHUUR
1. Verhuur van materialen aan de wederpartij geschiedt uitsluitend overeenkomstig de
huurvoorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en
vooraf anders is overeengekomen.
Onder huurder wordt verstaan: de wederpartij.
Onder verhuurder wordt verstaan: jc-productions.
Onder het gehuurde wordt verstaan: de goederen met de daarbij behorende accessoires en
verpakkings- en transportmaterialen, welke door verhuurder aan huurder in huur worden afgestaan.
Onder huurperiode wordt verstaan: de periode tussen het moment van aflevering en het moment van
retourkomen in het magazijn van jc-productions van het gehuurde.
2a. De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de
huurder in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na afloop
van de in de desbetreffende huurovereenkomst gegeven huurtermijn, alsmede bij ontbinding van de
huurovereenkomst krachtens lid 10 van dit artikel.
De huurder is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken te controleren.
De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij verhuurder op te halen en na afloop van de
overeengekomen huurtermijn terstond terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen
anders is overeengekomen.
2b. Indien de huurder, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, het gehuurde of onderdelen
daarvan, niet of te laat retourneert is verhuurder gerechtigd aan huurder huur te berekenen over de
periode dat de goederen te laat zijn, alsmede alle kosten welke verhuurder moet maken om de
goederen alsnog (zo snel mogelijk) geretourneerd te krijgen cq. terug te halen.
Indien goederen na 8 dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de algemene
voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet bij ons zijn geretourneerd of anderszins
retour zijn gekomen, zijn wij gerechtigd de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan huurder te
berekenen en de goederen als verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud
zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
In dat geval wordt de huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld middels een factuur met het
verkoopbedrag.
2c. Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij
vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.
Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht de tegenwaarde van de vervangen onderdelen te
vergoeden aan verhuurder.
2d. Na de huurperiode moet de huurder het materiaal schoongemaakt retourneren. Indien de
gehuurde materialen niet schoon worden geretourneerd heeft verhuurder het recht
schoonmaakkosten aan huurder te berekenen.
3a. Vanaf het moment van aanvang van de huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle kosten
en/of schaden welke het gevolg zijn van het gebruik, diefstal, verlies, of verloren gaan van het
gehuurde. Hieronder valt niet de normale slijtage - ter onzer beoordeling - van het gehuurde.
De kosten van reparatie van alle beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Alle
veranderingen, aanvullingen of reparaties aan het materiaal mogen slechts verricht worden door
verhuurder.
3b. In geval van verlies van, diefstal van of schade aan het gehuurde zal de huurder hiervan terstond
melding doen aan jc-productions met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de
huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de
plaats waar de diefstal of vernieling heeft plaatsgevonden, en een kopie van het proces-verbaal van
deze aangifte aan jc-productions verstrekken.
3c. jc-productions heeft het gehuurde verzekerd. In dat verband is het volgende van kracht:
-Het dekkingsgebied van de verzekering is West Europa.
-Er geldt een eigen risico per schadegebeurtenis hetgeen in geval van een schade door jc-productions bij de huurder in rekening zal worden gebracht. De hoogte van dit eigen risico per schadegeval is voor een schade binnen de Benelux 1130,00 euro en voor een schade in de overige landen van West Europa 2265,00 euro.
-Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak en diefstal uit een (vracht-)auto die
onbeheerd is achtergelaten.
-De verzekeraar heeft, in geval van schade ontstaan door onachtzaamheid, het recht van regres op
de huurder.
-In geval van diefstal, verlies of schade dient huurder te handelen zoals bepaald in lid 3b van dit
artikel.
-De verzekering van het gehuurde door Jc-productions moet worden gezien als een extra service
naar de huurder. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde gedurende de
huurperiode, derhalve blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade aan of verlies of diefstal van
het gehuurde voorzover er geen dekking wordt verleend door de verzekeringsmaatschappij van
Jc-productions.
-Een afschrift van de volledige en actuele verzekeringsvoorwaarden kan worden opgevraagd bij de
directie van Jc-productions.
4a. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de door Jc-productions vastgestelde verhuurtarieven. Alle genoemde tarieven zijn exclusief B.T.W.
4b. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich tegenover
verhuurder te legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Daarnaast
heeft verhuurder het recht van huurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te
verlangen alvorens tot levering van het gehuurde over te gaan. Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van
reparatie c.q. reinigen van het gehuurde en verder alle overige bedragen welke huurder op grond van
de huurovereenkomst of deze voorwaarden aan verhuurder verschuldigd is.
5a. De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig de bepalingen van de
huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
- de gehuurde goederen te behandelen als goed huisvader en te gebruiken volgens bekend
veronderstelde eisen en in ieder geval, indien aanwezig, overeenkomstig de bedieningsvoorschriften,
die aan de huurder bij aflevering van de goederen zijn overhandigd;
- geen verandering aan gehuurde goederen aan te brengen;
- verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
- aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.
5b. Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde
aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.
5c. Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde
buiten Nederland te gebruiken of te transporteren.
6a. Indien is overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor het transport van de gehuurde
materialen naar en/of van de plaats van gebruik dient huurder op de afgesproken locatie aanwezig te
zijn om het gehuurde te controleren en in ontvangst te nemen c.q. aan verhuurder te overhandigen.
Het door verhuurder vooraf aangegeven tijdstip van afleveren/retourhalen is een richttijd welke door
verhuurder zo zorgvuldig mogelijk zal worden nageleefd. Hier kunnen echter door huurder geen
rechten aan worden ontleend en huurder wordt geacht op de afgesproken locatie aanwezig te blijven
totdat het gehuurde daadwerkelijk afgeleverd/retourgehaald.
Huurder dient aan verhuurder vooraf schriftelijk het juiste adres en een eenduidige routebeschrijving
ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de bedoelde plaats normaal met een voor dit
transport gebruikelijk voertuig te bereiken is.
Dit alles voor kosten van de huurder; per gereden kilometer brengt verhuurder aan huurder een van
tevoren vastgestelde vergoeding in rekening.
6b. Indien is overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor het opstellen, aansluiten en/of
bedienen van de gehuurde materialen dient huurder alle, door verhuurder zowel noodzakelijk als
wenselijk geachte, voorbereidingen te treffen zodat verhuurder het gehuurde overeenkomstig zijn
voorwaarden en op de voor hem gebruikelijke wijze kan opstellen en aansluiten. Huurder heeft het
recht deze voorwaarden, voor het accepteren van de order, op te vragen. Voor zover de door de
huurder te treffen voorbereidingen afwijken van hetgeen normaal gebruikelijk is, is verhuurder
verplicht deze te treffen voorbereidingen tevoren aan de huurder mede te delen.
De elektriciteitsaansluiting(-en) dient(dienen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangesloten
te zijn en dient(dienen) reeds bij aanvang van het opstellen en aansluiten van de apparatuur gereed
voor gebruik te zijn en geheel ter beschikking aan verhuurder te staan.
De huurder dient er zorg voor te dragen dat de
elektriciteitsaansluiting(-en) minimaal de stroom kan(kunnen) leveren welke het totale vermogen van
de gehuurde materialen noodzakelijk maakt. Indien in de orderbevestiging of huurovereenkomst een
minimale stroomsterkte (en eventuele overige specificaties)van de aansluiting wordt(worden) vermeld
wordt de huurder geacht daarmee akkoord te zijn en zorg te dragen voor een aansluiting volgens de
betreffende specificaties.
6c. Indien verhuurder niet of niet voldoende in staat wordt gesteld het gehuurde direct na de
overeengekomen huurperiode af te voeren is verhuurder gerechtigd aan huurder huur te berekenen
over de periode dat de goederen daardoor te laat in zijn magazijn retour komen, alsmede alle kosten
welke verhuurder moet maken om de goederen alsnog (zo snel mogelijk) geretourneerd te krijgen
c.q. retour te halen.
Indien goederen na 8 dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de algemene
voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet bij ons zijn geretourneerd of anderszins
retour zijn gekomen, zijn wij gerechtigd de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan huurder te
berekenen en de goederen als verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud
zoals beschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
In dat geval wordt de huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld middels een factuur met het
verkoopbedrag.
7. De door verhuurder vervaardigde of verstrekte tekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven
het eigendom van verhuurder, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De huurder zal geen
gegevens betreffende door verhuurder gebezigde ontwerpen of voorgestelde constructiemethoden
kopiëren, aan derden tonen of bekendmaken.
8. Bij annulering door huurder korter dan 14 dagen voor de aanvang van de gereserveerde
huurtermijn is huurder onvoorwaardelijk verplicht 60% van het overeengekomen huurbedrag als
annuleringskosten aan verhuurder te betalen.
Bij annulering langer dan 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde huurtermijn is huurder
verplicht aan verhuurder alle kosten te vergoeden die deze aantoonbaar voor de overeengekomen
huur en/of diensten heeft gemaakt met een minimum van 30% van het in de huurovereenkomst
overeengekomen huurbedrag.
9. Opgaven betreffende afleveringstijden en/of aanvangstijden zullen door verhuurder zoveel
mogelijk stipt worden aangehouden. In geen geval kan verhuurder voor enige schadevergoeding
worden aangesproken ingeval van te late levering of bij niet op tijd gereed zijn van de eventuele
overeengekomen werkzaamheden.
10. De huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
-hij enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig
nakomt;
-hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
Verhuurder is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of
voor ontbonden te houden en het eventueel gehuurde materiaal af te voeren, alles onverminderd de
overige toekomende rechten van verhuurder.
Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of excuteriaal beslag wordt gelegd op huurders
roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven
materiaal, wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, heeft, door het enkel verloop van
de overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van één der
gemelde omstandigheden, verhuurder het recht om, zonder nadere sommatie, onmiddellijke betaling
van verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de
onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld
tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden
en interesten te vorderen.
Verhuurder kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de huurovereenkomst met huurder
ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te zijn. Opzegging van huurovereenkomst bij
overeenkomst voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient schriftelijk en per
aangetekende brief te geschieden.

16. WERKZAAMHEDEN PRODUCTIES
1. Onder werkzaamheden producties wordt in deze verstaan:
-de technische bediening van installaties,
-de technische en/of creatieve voorbereiding, uitwerking en/of ondersteuning van theatertechnische
producties,
-opbouw en afbouw van verlichtingsapparatuur, al dan niet gecombineerd met de verhuur van
materieel,
door Jc-productions in opdracht van de wederpartij.
2. De door Jc-productions vervaardigde of verstrekte lichtplannen, tekeningen, beschrijvingen,
modellen e.d. blijven het eigendom van Jc-productionsp, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. De wederpartij zal geen gegevens betreffende door Jc-productions gebezigde ontwerpen
of voorgestelde constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekendmaken.
3. Opgaven betreffende aanvangstijden zullen door Jc-productions zoveel mogelijk stipt worden
aangehouden. In geen geval kan Jc-productions voor enige schadevergoeding worden
aangesproken ingeval van het niet op tijd gereed zijn van de eventuele overeengekomen
werkzaamheden.
4. Jc-productions is noch tegenover de wederpartij, noch tegenover derden aansprakelijk voor
materiele of immateriële schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade veroorzaakt door handelen van
haar personeel.
De wederpartij vrijwaart Jc-productions volledig, zo deze door derden tot vergoeding van schade
wordt aangesproken, terzake van dergelijke aanspraken.

17. DIENSTVERLENING EN ADVIES
1. Ten aanzien van de overeenkomsten tot het verrichten van dienstverlening is de beschrijving van
de werkzaamheden zoals en voor zover deze is opgenomen in de aanbieding en/of
opdrachtbevestiging van Jc-productions, bepalend voor de inhoud en omvang van de door
Stagelight Group te verrichten werkzaamheden en/of diensten.
2. Adviezen worden door Jc-productions naar beste kennis van zaken gegeven. Jc-productions
aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor (mondeling dan wel schriftelijk) gegeven
adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de
door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
3. Een door Jc-productions verstrekt advies kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot
eigen onderzoek van de te leveren materialen of de te volgen werkwijzen op hun geschiktheid voor
het beoogde doel.
18. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde
Burgelijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de
normale competentieregels bevoegde Burgelijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels
arbitrage of bindend advies.